GTK/762/02.03.01/2023 / Markkinakartoitus/tietopyyntö GTK Mintec rikastushiekka-altaan laajentamisen ja patokorotuksen hankinta

Deadline: 08/12/2023 16:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
GTK/762/02.03.01/2023 / Markkinakartoitus/tietopyyntö GTK Mintec rikastushiekka-altaan laajentamisen ja patokorotuksen hankinta
Type of contract notice
Request for information
Published
20/11/2023 12:13 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
08/12/2023 15:55 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
08/12/2023 16:00 (UTC+02:00)
Organisation
Geologian tutkimuskeskus
Description
Tämän markkinakartoituksen kohteena on GTK Mintecin rikastushiekka-altaan laajentamisen ja patokorotuksen hankinta.
Rakennuskohteena on Geologian tutkimuskeskuksen GTK Mintecin Outokummun toimipisteen koetehtaan alue.
Urakassa suoritetaan seuraavat työt:
-rikastushiekka-altaan (jätealue) patokorotus
-koerikastamolta pumpattavan rikastushiekan pumppausjärjestelmien rakentaminen
-jätealueen selkeytysaltaalta rikastamolle palautettavan kierrätysveden pumppausjärjestelmien rakentaminen
-hulevesiviemärin jatkaminen pumppaamolta
Rikastushiekka-altaan korotus toteutetaan maapato/- pengerrakentein ja osittain maaleikkauksina. Korotusosalle asennetaan tiivisrakenne (1,5 mm LLDPE – kalvo + bentoniittimatto), joka liitetään vanhaan PVC – kalvoon. Välipato rakennetaan lujitemaamuurina. Alueen valaistus sekä selkeytysaltaalla oleva sähkökeskus uusitaan. Alueen ympärille rakennetaan uusi aita muutosalueelle, joka liitetään vanhaan aitaan. ¨
Rikastushiekan pumppausjärjestelmät
Nykyinen putkilinja uusitaan rikastamon sisällä olevalta lietesäiliöltä. Linja rakennetaan viettoviemärinä uudelle pumppaamolle saakka, josta rakennetaan pumppauslinja jätealueelle.
Pumppaamon rakentaminen kuuluu urakkaan.
Kierrätysveden pumppausjärjestelmät
Selkeytysaltaalla asennetaan vanhaan pumppaamokaivoon uusi pumppu ja toinen uusi pumppu olevaan laiturirakenteeseen. Selkeytysaltaalta rakennetaan uudet pumppauslinjat rikastamolle, jossa linjat yhdistetään ja johdetaan kierrätysvesisäiliöön.
Hulevesiviemärin jatkaminen jätealueelle
Jatketaan olemassa oleva paineviemäri jätealueelle sisältäen puurakenteisen arinan rakentamisen jätealueen päälle.
Urakan tarkempi kuvaus tämän ilmoituksen liitteissä. SMARTT-urakkaa koskevat tiedot eivät päde tähän markkinakartoitukseen tai urakkaan. SMARTT-urakka on parhaillaan käynnissä.
Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tällä tietopyynnöllä ja markkinakartoituksella pyydetään alan toimijoita kommentoimaan suunnitelmia, vaatimusten ja pisteytysten sopivuutta urakalle. Vastauksia käytetään ainoastaan hankinnan suunnittelun ja valmistelun tukena. Pyydämme kuitenkin merkitsemään liikesalaisuuksia sisältävien dokumenttien tiedostonimeen sekä dokumentin alkuun maininnan LIIKESALAISUUS, jos dokumentti sisältää liikesalaisuuksia. Hankintayksikkö käyttää ulkopuolisia puolueettomia konsultteja hankinnan valmistelussa. Hankintayksikkö voi luovuttaa dokumentit, mukaan lukien luottamukselliseksi merkityt aineistot, ulkopuolisille konsulteille. Konsultteja koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.
Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia, eikä se velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Päätös mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen.
Hankinnan alustava aikataulu on esitetty liitteissä.
Mahdollisesti esitetyt menettely- ja aikataulutiedot on annettu tiedoksi alustavasti ja sitoumuksetta. Markkinakartoitukseen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta tarjoajan asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuhelukutsu ei sido vastaajaa (palveluntuottajaa) tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä tähän ilmoitukseen vastaaminen ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinakartoitukseen osallistuvilla ei ole oikeutta saada korvausta osallistumisesta.