481899 / Tarjouspyyntö; Selvitys vedyn käsittelyn teknisen turvallisuuden edellyttämistä turvallisuusvaatimuksista lainsäädännön kehittämisen tueksi

Deadline: 11/12/2023 14:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
481899 / Tarjouspyyntö; Selvitys vedyn käsittelyn teknisen turvallisuuden edellyttämistä turvallisuusvaatimuksista lainsäädännön kehittämisen tueksi
Type of contract notice
National procurement notification
Published
21/11/2023 10:43 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
27/11/2023 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
11/12/2023 14:00 (UTC+02:00)
Organisation
Työ- ja elinkeinoministeriö
Description
Hankinnan kohteena oleva selvitys koskee vaarallisina kemikaaleina teollisesti käsiteltävän ja varastoitavan sekä siirrettävän ja säilytettävän vedyn teknistä turvallisuutta ja turvallisuusvaatimuksia. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa kemikaaliturvallisuuslainsäädännön tilanne tältä osin. Selvityksen avulla tunnistettaisiin mahdolliset esteet ja puutteet teknistä turvallisuutta koskevassa sääntelyssä vähähiilistä taloutta edistävien uusien teknologioiden osalta ja näin ollen edistää niiden markkinoille saattamista.
Selvitys keskittyisi vetytalouden uusien ratkaisujen teknisen turvallisuuden kartoittamiseen sekä vedyn teknistä turvallisuutta koskevan kansallisen lainsäädännön kehittämistarpeisiin sekä EU-lainsäädännön valmistelun kansallisen kannanmuodostuksen tueksi. Selvityksessä käsiteltäisiin vedyn valmistuksen, käytön, sekä muun käsittelyn, putkistossa tapahtuvan siirron sekä varastoinnin ja säilytyksen teknistä turvallisuutta. Selvityksessä tulisi ottaa huomioon myös kuluttajien saatavilla olevat vetyä sisältävät tuotteet.
Hankinnan tarkempi sisältö on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja hankinnankohdetta koskevat vaatimukset.
Selvityksen tulee olla valmis 31.05.2024, jolloin viimeistään lopullinen selvitysraportti ja selvitysaineisto tulee luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön.
Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.