467013 / Raahen seudun matkailun Master Plan ja investointi -suunnitelma

Deadline: 11/12/2023 12:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
467013 / Raahen seudun matkailun Master Plan ja investointi -suunnitelma
Type of contract notice
Lightened procurement (with scoring)
Published
20/11/2023 14:39 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
04/12/2023 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
11/12/2023 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Raahen kaupunki
Description
Raahen kaupunki/Raahen seudun kehitys pyytää tarjousta oheisesta asiantuntijatyöstä.
Raahen seudun kehitys (jäljempänä: ”Hankintayksikkö” tai ”Tilaaja”) kehittää ja valvoo Raahen seutukunnan etuja ja tarjoaa yritysneuvontaa yhteistyössä seudun kuntien luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja projektihenkilöstön, yritysten ja lukuisten muiden tahojen kanssa. Toiminta on organisoitu vastuukuntamallilla Raahen kaupungin alaisuuteen. Toiminnan pääasiallisina rahoittajina ovat Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. Visit Raahen päämääränä on kehittää Raahen kasvuvyöhykkeen matkailutoimialaa, yhteismarkkinointia sekä toimialan pk-yritysten kasvua ja kehittymistä.
Raahen seutu on alue, johon kuuluvat Raahen kaupunki, Siikajoen ja Pyhäjoen kunnat. Kaupunki ja kunnat ovat yhteisellä kuntasopimuksella muodostaneet Visit Raahen kehittämään matkailun toimintaympäristöä ja seudun matkailun yhteísmarkkinointia.
2. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS
Nyt laadittavan Master Planin ja investointisuunnitelman avulla Raahen seutua kehitetään ympärivuotiseksi ja vetovoimaiseksi matkailukohteeksi, jonka matkailukohteet ovat tunnettuja ja saavutettavia sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille. Kuntien ja yrittäjien yhteistyö ja osallistaminen suunnitelman teossa ja toteutuksessa lisää yhteisymmärrystä siitä, että matkailu on Raahen seudulla tärkeä, kasvava ja kannattava elinkeino sekä vetovoimainen työllistäjä. Suunnitelman syntyprosessin myötä tieto kestävästä matkailusta ja sen kehittymisestä kasvaa ja jalkautuu niin julkisen sektorin kuin yrittäjien arkeen ja siitä osataan viestiä myös ulos päin. Toimenpide- ja investointisuunnitelmalla varmistetaan suunnitelmien toteutumista.
Raahen seudun matkailun Master Plan ja investointi -suunnitelmalla seudun matkailun seuraava kehitysvaihe saadaan etenemään oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti kaikkien toimijoiden kanssa. Yritykset, kunnat ja sidosryhmät pystyvät ennakoimaan tarvittavat toimenpiteet ja pystyvät reagoimaan kasvun ja kehittämisen vaatimiin toimenpiteisiin. Rahoittajat saavat hyvän kuvan seudun yritysten investointitarpeista ja yrittäjät saavat investoinnit käyntiin. Hankken aikana ja tuotoksena syntyvä yhteistyön toimintamalli ja Master Plan ja investointisuunnitelma hyväksytetään kunnallisissa päätöksenteon elimissä ja jalkautetaan toimintaan.
HYÖDYNNETTÄVÄÄ TAUSTAMATERIAALIA
Seudulla on toteutettu matkailun hankkeissa mm. seuraavat kehittämissuunnitelmat jotka tulee huomioida:
Pyhäjoen matkailusuunnitelma, Raahen saariston ympärivuotisen luontomatkailun kehittämissuunnitelma, Teollisuusmatkailun kehittämissuunnitelma ja Siikajoen matkailun kehittämissuunnitelma. Suunnitelmat löytyvät sivulta https://visitraahe.fi/visitraahefi/matkailun-kehittaminen.
2023 vuoden aikana on valmistumassa myös Pyörällä kuuhun -pyörämatkailusta uusi matkailuelinkeinon edistäjä maaseudulla -hankkeen toimenpiteinä pyöräilymatkailun kehittämissuunnitelma, jonka sisältö tulee huomioida osana nyt kilpailutettavaa Matkailun masterplania.
Muita huomioitavia kehittämissuunnitelmia:
- Raahen seudun elinvoimastrategia (valmistuu 2024)
- Raahen kaupungin strategia sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kuntastrategiat ja investointiohjelmat.
- Oulun seudun matkailun masterplan ja yleissuunnitelma
https://www.businessoulu.com/media/2023-pdf/ouluseudunmatkailu2030mp.pdf
Raahen kaupunki on sopimuksellaan mukana Oulun Matkailu Oy:n hallinnoimassa Pohjolan Rengastien yhteismarkkinoinnissa.
- Wanhan Raahen kehittämissuunnitelma
- Pohjois-Pohjanmaan liiton matkailustrategia 2021-2023
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2021/05/Matkailustrategia_Pohjois-Pohjanmaan-liitto_2021-2023.pdf
3. HANKINNAN KOHDE
Lopputuotokset: Raahen seudun matkailun masterplan ja investointisuunnitelma; Yhteistyön toimintamalli (prosessikuvaus tai vastaava); Potentiaalikartoitus.
Työohjelma: Tarjoajalta pyydetään työohjelmaa, jossa on esitetty alustavasti työn toteuttaminen käytännössä. Työohjelman takarajana on huhtikuun loppu 2024. Toteutusaikataulua tarkennetaan valitun toimijan kanssa.
Työohjelma sisältää: Master Planin ja investointisuunnitelman luominen, työpajojen suunnittelu, fasilitointi ja dokumentointi, potentiaalikartoituksen suunnittelu, toteutus ja dokumentointi.
Loppuraporttia painetaan 100 kpl sekä tuotetaan sähköisesti esiteltävä ja jaettava aineisto (PDF-dokumenttina). Tarjouksesta tulee käydä ilmi kokonaishinta. Tarjouksen pitää sisältää kaikki hankkeen tavoitteessa olevat työpajat, matkat, sekä materiaalikulut.
Työn toteutuksessa voi esittää erilaisia menetelmiä ja tausta-aineistoja, esim.:
- tilastoaineistotarkastelut / analyysit
- sähköiset kyselyt tai puhelinhaastattelut yrityksille/toimijoille/asiantuntijoille
- yhteiskehittämisen työpajat kuntien toimialojen edustajille, yrityksille, yhteisöille ja kehittäjille työn eri vaiheissa
- benchmarking
- digitaalisen yhteistyötilan käyttäminen
- Visit Finlandin kanssa toteutettavat selvitykset / toimet
Tilaaja järjestää mahdollisten työpajojen tilat ja tarjoilut, niitä ei tarvitse ottaa tarjouksessa huomioon. Mahdolliset sähköiset yrityskyselyt toteutetaan tilaajan kanssa yhdessä valitulle kohderyhmälle. Taustamateriaalin ja verkoston kokoamisessa ja tilaisuuksien koollekutsumisessa ja suunnittelussa mukana niinikään tilaaja.
4. TYÖN KOKONAISTAVOITTEET
Alla alustava runko Master Plan ja investointisuunnitelmaan sisällytettävistä kohdista. Lopullinen muoto määritellään yhdessä tilaajan ja valitun tarjoajan kanssa.
- Seudun yhteinen matkailuvisio ja strategiset päätavoitteet
--Tausta-analyysi: Matkailutrendit, muuttuva matkailukysyntä ja Raahen seutu matkakohteena, alueen vahvuudet ja mahdollisuudet
--Suhde Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, kaupunkien, kuntien eri strategioihin ja ohjelmiin
- Strategiset toimenpiteet tuotteistukseen ja markkinointiin
-- Seudun matkailun kärkituotteiden kehittäminen, seudun USP:t myytäviksi tuotteiksi.
---Tuotteistusteemojen sisällöt esim. kulttuurimatkailu, ruokamatkailu, luontomatkailu (ml. pyörämatkailu), tapahtumamatkailu
--Kestävän matkailun toimenpiteet Raahen seudulla
--- Kytkentä YK:n Sustainable Development Goals
--- Matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen
-- Matkailumarkkinoinnin linjaukset
--- Kotimaisen ja kansainvälisen matkailun pääkohderyhmät ja -markkinat
--- Yhteiset toimet, markkinointi ja myynti, verkkokauppa, varauskanavat, tiedolla johtaminen, sitoutuminen tiedon välittämiseen
--- Brändihierarkia ja kokonaisuuksien täsmentäminen ja roolitus Kaupunki ja kunnat (ml. eri toimialueet), Visit Raahe, matkailutoimijat, yhteisöt
- Toimintaympäristön ja verkostojen kehittäminen
-- Alueyhteistyön kehittäminen, Raahen seutu osana Pohjois-Suomen matkailualuetta
-- Ulkoisen saavutettavuuden kehittäminen eri liikennemuodoilla erityisesti raideyhteydet ja lentoyhteydet, yhteydet lento- ja juna-asemilta, sekä alueen kohteiden sisäisen saavutettavuuden parantaminen
-- Osaamistarpeet ja työvoiman saatavuuden turvaaminen
- Tärkeimmät vetovoima – ja kapasiteetti-investoinnit lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä
-- Kartoitetaan toteutumassa olevat, matkailua tukevat investoinnit ja luodaan matkailualueen yhteinen tavoitetila, joka ohjaa yritysten, yhteisöjen, kuntien investointeja
- Konkreettiset, mitattavat tavoitteet, mittaristo ja seurantamalli
-- vetovoiman, imagon ja tunnettuuden kehitys
-- matkailijavirrat eri lähteistä (kotimaa ja tärkeimmät kv-markkinat)
-- matkailuliiketoiminnan ja investointien kehitys
-- matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset alueelle
-- muut erityistavoitteet ja mittarit esim. kestävä matkailu
- Vastuunjako ja roolitus sekä resurssointi
-- Master Plan ja investointisuunnitelman toteuttamisen tiekartta aikatauluineen ja seurannan välietappeineen
-- Kärkihankkeet ja eri rahoituskanavat
-- Viestinnän suunnitelma ja pääviestit
-- Edunvalvonta ja päättäjäviestintä
-- Kriisiviestintä / kriisinhallinta
-- Toimijakenttä ja vastuunjaon täsmentäminen
-- Resurssitarpeet eri toimenpiteisiin, toimijoihin ja osa-alueisiin ja panos-tuotos analyysi suunnitelman toteutumiselle
-- Yhteisen matkailuorganisaation rahoituspohjan arviointi (Visit Raahe sopimuksellisuus/yritysosuudet)
- Potentiaalikartoitus
-- Kehittämisen ja työpajojen tueksi koolle kutsuttava potentiaalikartoitus kokoaa tunnistettuja palvelutarpeita seudulla ja luo rajapintaa ja tuo konkretiaa seudulla matkailun toimialalla yrittämisestä kiinnostuneiden tahojen (paikallisten ja seudulle etabloituvien yritysten) ja seudun potentiaalin ja mahdollisuuksien välille. Palvelutarpeen kartoittamisessa hyödynnetään mm. matkailukyselyjen dataa sekä nykyisten toimijoiden kapasiteettia ja halua laajentaa/kehittää omaa toimintaansa.
5. EDELLYTYKSIA TARJOAJALLE
Työssä tarjoajalta edellytetään näkemyksellisyyttä, matkailun toimialan, julkisen sektorin ja yritystoiminnan syvää ymmärrystä, sekä vuorovaikutteista ja ammattimaista otetta prosessin vetämiseksi ja loppuunsaattamiseksi. Arvostamme myös seudun, sen elinkeinojen ja potentiaalin tuntemusta.
Työssä tulee hyödyntää aikaisempia selvityksiä ja kehittämissuunnitelmia. Työn tulee pohjautua analyyseihin ja ennusteisiin eri asiantuntijoilta markkinoista ja toimialan tulevasta kehityksestä.
Työssä tulee tarkastella matkailualan keskeisiä muutosvoimia ja niiden vaikutuksia Raahen seudulla huomioiden Raahen seudun matkailualan toimijaverkosto sekä antaa tarvittavia toimenpidesuosituksia muutoksiin vastaamisessa.
6. AIKATAULU
Kilpailutus liittyy hankkeeseen, jonka toiminta-aika on 30.4.2024 eli sieltä tuotoksen valmistumisen ja julkistamisen takaraja. Osallistavat yhteiskehittämisen tilaisuudet/työpajat ja potentiaalikartoitustilaisuus ajoittuvat noin tammi-maliskuu 2024 ajalle.
7. TARJOUKSEN VALINTAPERUSTE JA VERTAILUKRITEERIT
Hinta 30 p.
Laatu 70 p.
Tarjousten valintaperusteena on tarjouksessa esitetyn työn kokonaistaloudellinen edullisuus.
Laatukriteerien osuus on yht. 70 pistettä. Pisteytys tapahtuu seuraavasti:
Alustava työohjelma 40 pistettä:
Työohjelman arvioinnissa tarkastellaan työohjelman toimenpiteiden vastaavuutta Tilaajan työlle asettamiin tavoitteisiin ja sisältöön, jotka on mainittu tässä tarjouspyynnössä. Työohjelman arviointia varten pyydetään kuvaamaan työn organisointi ja toteutus sisältäen vaiheet, aikataulut, kokonaistyöaika, analyysi- ja työmenetelmät ja välineet, eri tahojen osallistaminen ja viestintä, työn dokumentointi ja tulosten esittely sekä seuranta ja riskeihin varautuminen.
Tarjoaja voi myös esittää sisältöön muokkauksia oman näkemyksensä mukaan. Lopullinen työn toteutus tarkennetaan valitun tarjoajan kanssa.
Asiantuntijan osaaminen ja referenssit 30 pistettä:
Nimetyn asiantuntijan tai asiantuntijoiden osaamisen arvioinnissa painotetaan matkailun kehittämisen ja matkailumarkkinoinnin tuntemusta ja osaamista. Näiden lisäksi pyydetään esittämään näyttöjä aikaisemmista vastaavan tyyppisistä laajoista kehittämissuunnitelmista. Mikäli tarjoukseen sisältyy useita asiantuntijoita, pyydetään esittämään tiedot ja CV jokaisen henkilön osalta sekä kunkin asiantuntijan työpanoksen osuus kokonaistyöajasta prosentteina.