HEL 2023-007133 / Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannus, vaihe 1 sisäpuolen purku-urakka, kokonaisurakka

Deadline: 15/06/2023 13:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HEL 2023-007133 / Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannus, vaihe 1 sisäpuolen purku-urakka, kokonaisurakka
Type of contract notice
National procurement notification
Published
26/05/2023 13:13 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
08/06/2023 13:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
15/06/2023 13:00 (UTC+03:00)
Organisation
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Description
Sisäpuolen purku-urakan kokonaisurakassa sisäpuolen purku-urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön ja Yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) tarkoittamana päätoteuttajana, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista ja työturvallisuudesta.
Rakennuttaja edellyttää, että purku-urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esitellään ohjatusti, tutustumiskierrokselle tulee ilmoittautua urakkaohjelman kohdan 1.3. Tutustuminen rakennuspaikkaan mukaisesti.
Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista vertailuhinnaltaan halvin.
Rakennuttajana toimii Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala (Kymp), Rakennukset ja yleiset alueet, Tilat-palvelu, joka toimii myös Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisena tilaajana.
Pääurakoitsijaa edellytetään noudattamaan Helsingin kaupungin purkuohjeita: X4 Purkujätteet –yleiset vaatimukset urakoitsijalle, X6 Purkubetonimurskeen valmistus purku-urakassa ja X7 Päästöttömän työmaan vaatimukset. Lisäksi urakoitsijoita edellytetään kiinnittämään erityistä huomiota työmaan ympäristöasioiden hallintaan.
Helsingin kaupunki on liittynyt vuonna 2020 Päästötön työmaa green deal -sopimukseen, jolla pyritään vähentämään työmailla syntyviä päästöjä vaiheittain.
Pääurakoitsija vastaa työmaan ympäristöasioiden kokonaisuuden hallinnasta ja tilaajan asettamien ympäristövaatimusten toteutumisesta. Suosituksena on myös, että urakoitsijalla on kolmannen osapuolen todentama sertifioitu ympäristöjärjestelmä (RALA, ISO14001, Ekokompassi tai vastaava). Ympäristöjärjestelmä on tulossa vähimmäisvaatimukseksi kilpailutuksiin myöhemmin.
TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT
Hankinnan asiakirjakokonaisuus muodostuu tarjouspyynnöstä ja sen liitteinä olevista kaupallisista ja teknisistä asiakirjoista, jotka ovat tässä tarjouspyynnössä jäljempänä mainitun linkin takana. Urakan yleisinä sopimusehtoina noudatetaan YSE 1998 -ehtoja (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot) hankinnan muissa asiakirjoissa esille tuoduin poikkeuksin. Tarjouspyyntöaineistoa voidaan tarkentaa ja täydentää lisäkirjeillä tarjousaikana.